Tolmu tuubid

Ettevõttes, kus on tolmu, vedelikke, gaase või tuleohtlikke aurusid, kuid puuduvad kindlaksmääratud tsoonid, mis oleksid võinud esineda plahvatusohu korral, tuleks viivitamata koostada terviklik dokument, mida nimetatakse plahvatusohu hindamiseks.Tuleb meeles pidada, et plahvatusohutsoonide määramine on tööandja kohustus.

Lisaks seoses lõikega 37. 1. Siseministri 7. juuni 2010. aasta korraldus hoonete, muude ehitiste ja alade tulekaitse kohta (seaduste ajakiri 10.109.719 nii hoonetes kui ka lähedased alad, kus toodetakse, ladustatakse, ladustatakse tuleohtlikke materjale või kus võib arvata, et segud võivad põhjustada plahvatuse, osutub plahvatusohu hindamiseks.Selles hinnangus on tingimata vajalik märkida ruumid, mis võivad olla plahvatusohtlikud. Õuealadel ja -ruumides tuleb määrata sobivad plahvatusohtlikud alad. Tuleks välja töötada graafiline dokumentatsioon, mis sisaldab klassifikatsiooni ja plahvatust põhjustada võivaid tegureid.

Plahvatusohu hindamine peaks põhinema kehtivatel Euroopa standarditel, sealhulgas:• PN-EN 1127-1: 2011 "Plahvatusohtlik keskkond. Plahvatuse vältimine ja plahvatuse kaitse.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Plahvatusohtlik keskkond - Kosmose klassifikatsioon - Gaasi plahvatusohtlik keskkond.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Plahvatusohtlik keskkond.Ruumi klassifikatsioon. Kergestisüttivat tolmu sisaldavad atmosfäärid,• Tehniline standard ST-IIG-0401: 2010 "Gaasivõrgud. Plahvatusohtlike tsoonide hindamine ja määramine.• PN-EN 6079-10-14 "Plahvatusohtlik keskkond - elektripaigaldiste projekteerimine, valik ja montaaž"• PN-EN 60079-20-1 "Plahvatusohtlik keskkond. Alkoholide ja aurude klassifitseerimise materjaliomadused. Katsemeetodid ja tabeliandmed"• PN-EN 50272-3: 2007 "Teisese patareide kinnitamise ja hoidmise nõuded..